ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ:

 • 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ ಸ್ಕೀಮ್ ರಡಿ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
 • ವಿಶ್ವಾಸಕಿರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
 • ಇಂಗ್ಲೀóಷ್ ಸಂವಹನ ಕಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
 • 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿನ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾವiಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಶೇ 50% ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
 • ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
 • 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
 • ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-22 ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪಿ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ)ರವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.
 • 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜುಗಳ ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
 • ಸ.2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
 • ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಡಾನಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.
 • 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-22 ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
 • ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
 • ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ /ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಸಿ.ಪಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ
 • ಟಾಲ್ಪ್ ಪುನರ್‍ಶ್ಚೇತನಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
 • ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ/ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ/ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.(ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆ)
 • ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ/ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ/ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ)
 • ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ/ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ/ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.(ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ)
 • ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
 • ಪಿ.ಡಿ ಖಾತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ..
 • 2016 ಮಾರ್ಚ್ ಜುಲೈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಜಾಗೃತದಳ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬೋದಿಯವರಿಗೆ ಟಿ.ಎ/ಡಿ.ಎ ಸಂಭಾವನೆ ಪಾವತಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ ಕೋರಿಕೆ ನೀಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ಸುತೋಲೆ.
 • ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನಿಪುಣ ಅಂಶಕಾಲಿಕ ನೌಕರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.
 • ಜಿಲ್ಲಾ ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
 • ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
 • ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಯೋಜನೇತರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರ್ಣವಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.
 • ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2202-02-109-0-13 (ಯೋಜನೆ)ಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
 • 2016 ಜುಲೈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾದಿಲವಾರು ವಾಹನ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
 • ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ವೇತನ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 4ನೇ ಪಟ್ಟಿ
 • ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ವೇತನ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 2&3ನೇ ಪಟ್ಟಿ.
 • ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2202-02-109-0-13(ಯೋಜನೆ)ಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
 • ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವೇತನ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ./a>
 • ಖಜಾನೆ-2 ಅನುಕಲನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ.
 • ಕಛೇರಿ ಸಾಧಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
 • 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಜಾಗೃತದಳ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಟಿ.ಎ/ಡಿ.ಎ ಸಂಭಾವನೆ ಪಾವತಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.
 • ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವೇತನ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.
 • ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನಿಪುಣ ಅಂಶಕಾಲಿಕ ನೌಕರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.
 • ಸ.ಕಾ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಸಾದಿಲ್ವಾರು/ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
 • ಸ.ಕಾ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
 • ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವೇತನ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.
 • 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಉ.ನಿ ರವರಿಗೆ ಸುತೋಲೆ.
 • ಸ.ಕಾ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಸಾದಿಲ್ವಾರು/ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ .
 • ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ವೇತನ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
 • ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಯೋಜನೇತರ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.
 • ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವೇತನ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.
 • ಜಿಲ್ಲಾ ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
 • ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲ್ವಾರು/ವಾಹನ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.